Политика за Бисквитките

 

 

Политика за бисквитките (Cookie Policy)

За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-добрите услуги, когато посещавате интернет страниците на: fulltips.net, наричани за краткост „Интернет страниците“ или „Сайтовете“, информация и данни ще бъдат събирани чрез употреба на т. нар. „бисквитки“ (cookies). Това ни помага (а също и на други упълномощени трети страни) да Ви осигурим персонализирано преживяване, когато посещавате нашите Сайтове.

Освен това ни позволява да подобрим услугите си и да сме сигурни, че лесно ще намерите онова, което търсите. Искаме да разберете начина, по който използваме тези технологии, затова и тази Политика за бисквитки обяснява видовете технологии, които използваме, какво правят те и Вашия избор по отношение на тяхната употреба.

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies).

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции.

Използваме тези бисквитки например:

* за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;

* за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Бисквитки за ефективност и функционалност (Performance and functionality cookies):

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например:

* за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;

* за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).

Рекламни бисквитки.

Използваме тези бисквитки например:

* за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;

* за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;

* за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време);

* за да следим успеха на даден продукт;

* за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите Сайтове;

* за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите Сайтове и нас самите да може да бъде подобрено.

Често тези бисквитки целят предоставянето на реклами, които са съобразени с Вас – както в нашите Сайтове, така и извън тях. Този тип реклами са известни като „реклама, базирана на интересите“. Много от тези видове бисквитки принадлежат на нашите доставчици на услуги.

Сесийни бисквитки.

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

* за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логвате. Тази практика е известна като „един вход“ (single sign-on);

* за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;

* за да взимаме отговорите на тестовете, за да покажем Вашия резултат;

* за да пазим отговорите на веднъж попълнена анкетна форма (и да не се налага да попълвате многократно анкетната форма).

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.

Бисквитки на трети страни:

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Adsense – показва новини според потребителя.

Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайтовете и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук https://support.google.com/analytics/answer/181881

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, посетете aboutcookies.org. Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно, включително и за функциите „вход“ и „плейбек“.

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. При необходимост ще Ви уведомяваме за евентуални промени по имейл в съответствие с Общите условия. Всички промени влизат в сила незабавно, с изключение на съществуващите клиенти, за които тези промени влизат в сила 30 дни след публикуването им, освен ако не е упоменато друго.

За контакти

С радост приемаме всякакви въпроси, коментари и искания, свързани с тази Политика за бисквитките. Изпращайте ги на inbetbg@gmail.com . Тази политика е осъвременена за последен път на 27.09.2019

Cookie Policy

To ensure that you receive the most relevant information and best services when you visit the websites of: fulltips.net , collectively called , the “Websites” or “Sites”, information and data will be collected through the use of “Cookies” . This helps us (as well as other authorized third parties) provide you with a personalized experience when you visit our Sites.

It also allows us to improve our services and make sure you easily find what you are looking for. We want you to understand how we use these technologies, so this cookie policy explains the types of technologies we use, what they do, and your choices regarding their use.

What are “Cookies”?

Cookies are small pieces of data that are sent to your browser from a web server and stored on your device so that the site can recognize your computer. There are two types of cookies – persistent and temporary or session cookies. Permanent cookies are stored as a file on your computer or mobile device for an extended period of time. Session cookies are temporarily inserted into your computer when you visit our Site, but disappear when you close the page, meaning that they are not permanently stored on your device. Most companies use cookies on their sites to improve usability. Cookies cannot harm your files or increase the risk of viruses on your computer.

We and our service providers can use the following types of cookies:

Required cookies (essential cookies).

These cookies are strictly necessary for the website to perform its functions.

We use these cookies for example:

*to identify the authenticity and identity of our users when they use our Site so that we can provide our services;

*so that we can comply with our Terms and Conditions and maintain the security of our services.

Cookies for performance and functionality (Performance and functionality cookies):

These cookies are not strictly necessary, but they allow us to personalize your online experience with our websites. We use these cookies for example:

*to remember your preferences so that you do not have to enter every time you have already provided information / for example when entering your data to access our services/;

* to collect information about how our users use our services so that we can improve our Site and our Services and conduct market research (for example: popular page information, viewing habits, number of clicks, number of shares , article likes, recent pages visited, vote on comments).

Advertising cookies.

We use these cookies for example:

* to obtain information about how you use our websites, such as the pages you visit or how you respond to ads, to provide you with ads that are relevant to you;

* to determine which are the most popular parts of our Sites;

* to monitor the use of our services and our Sites (frequency and time);

* to track the success of a product;

* to determine how often you and other users visit our Sites;

* to conduct surveys so that your interaction with our Sites and ourselves can be improved.

Often, these cookies are intended to serve ads that are tailored to you, both inside and outside our Sites. These types of ads are known as “interest-based advertising.” Many of these types of cookies belong to our service providers.

Session cookies.

We may also use session cookies, for example:

* to allow you to navigate between the different pages of our Site without having to log in again. This practice is known as single sign-on;

* to recognize you when you return to our Site to use our services;

* to take the answers to the tests to show your result;

* to keep the answers to the questionnaire once filled in (and not have to fill out the questionnaire repeatedly).

How do we use cookies?

We use cookie information to make our websites more and more user-friendly and to provide you with personalized recommendations.

Third-party cookies:

We also use some third-party cookies as part of our services. These cookies are managed by the respective sites and are not controlled by us. Listed below are the third-party cookies we use, some of which can be turned off using your browser’s general settings. For others, you should visit their respective sites and follow the instructions provided.

Adsense – Shows news depending on the user.

Google Analytics – to generate traffic statistics for sites and traffic sources, as well as to convert metrics and sales – for opt-out, see here: https://support.google.com/analytics/answer/181881

How are cookies deleted?

You can choose whether or not to accept cookies. If you want to know when your computer is receiving a cookie, you can set your browser to let you know. This will allow you to accept or decline a cookie. Your computer may be set to reject all cookies. If you want to know how to do this, visit aboutcookies.org. Please note that changes to your browser that disable cookies will prevent parts of our Sites from functioning properly, including the login and playback features.

Changes to our cookie policy

Any future changes to our Cookie Policy will be posted on this page. If necessary, we will notify you of any changes by email in accordance with the Terms and Conditions. All changes will take effect immediately, except for existing customers, for whom these changes take effect 30 days after their publication, unless otherwise noted.

Contacts

We are happy to accept any questions, comments and requests related to this Cookie Policy. Email them at fullbet2023@gmail.com . This policy was last updated on 27/09/2019