Membership Level change

You have selected the fulltips membership level.

The price for membership is 50.00€ per Month.


Account Information Already have an account? Log in here

LEAVE THIS BLANK

Billing Address


Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

/

term-of-service-bg

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

Общи Условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

FULLTIPS.NET е интернет сайт, който изцяло се администрира и поддържа от ДРИЙМ СТАРС ЕООД с ЕИК:203601570

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайта на ДРИЙМ СТАРС ЕООД.

Тези общи условия за ползване представляват ДОГОВОР между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ДРИЙМ СТАРС ЕООД, по силата на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ, чрез използването на сайта и/или създаването на сметка за fulltips.net получава правото да използва услугите на сайта само и единствено за лични и нетърговски цели при стриктно спазване на настоящите общи условия за ползване.  ДОГОВОРЪТ по изречение първо се изпълнява изцяло съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите общи условия за ползване имат обвързващо действие само в отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта и ДРИЙМ СТАРС  ЕООД,  в качеството му на ДОСТАВЧИК на предоставените услуги.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата на сайта (fulltips.net), ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия за ползване и всички последващи промени в тях, като същият се задължава да ги спазва.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е съгласен с настоящите общи условия за ползване, същият следва да не използва сайта на  ДРИЙМ СТАРС  ЕООД като за целта ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да затвори страницата на уеб сайта и да деинсталира всички свързани приложения

ДРИЙМ СТАРС ЕООД, в качеството му на ДОСТАВЧИК на услуги, запазва правото да променя настоящите общи условия за ползване по всяко време.

При извършена промяна на общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ отразява направените промени в условията като публикува актуална версия на общите условия за ползване в настоящият уеб сайт.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да проверяват съдържанието на общите условия за ползване при всяко тяхно посещение на сайта, за да бъдат информирани за всички настъпили промени.

ДРИЙМ СТАРС ЕООД е предприело всички действия и стъпки, за да гарантира в разумна степен на сигурност, че информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез на интернет сайта Fulltips.net и всички свързани с него приложения, е актуална точна и вярна. Информацията, предоставена на потребителите, не се ограничава само до спортни срещи, събития, отбори, новини, състави, предишни резултати, статистики и други подобни.

ДРИЙМ СТАРС ЕООД, не носи отговорност за допуснати евентуални грешки, неточности и/или пропуски от всякакъв характер, свързани с предоставяната на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация на интернет сайта Fulltips.net, както и за понесени материални и/или нематериални загуби и/или пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на тази информация.

Интернет страницата на fulltips.net съдържа връзки и контакти към други интернет сайтове, собственост на лица изцяло несвързани с ДРИЙМ СТАРС ЕООД, за които настоящите общи условия за ползване са изцяло неприложими и неотносими.

Всички услуги, които биха могли да бъдат предоставени на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, посредством използването на тези връзки, са услуги предоставени от други лица и съответно ДРИЙМ СТАРС ЕООД не е доставчик по тези услуги.

ДРИЙМ СТАРС ЕООД не носи отговорност за сделките и условията за ползване на цитираните в изречение първо сайтове. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се запознаят с общите условия на съответния доставчик като всички сключени сделки и договори и влизането във всякакъв вид правоотношения са изцяло за собствена сметка и собствен риск на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

1 ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящите общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между ДРИЙМ СТАРС ЕООД, с ЕИК 203601570, адрес на управление – област Стара Загора, община Стара Загора, Стара Загора, ул. “Ст. Караджа” №26 вх В ет. 8 ап. 80, наричано по-долу за кратко ДОСТАВЧИК, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на предоставяните от ДРИЙМ СТАРС ЕООД услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

1.2 УСЛУГАТА представлява абонаменти, с които се предоставя достъп до спортни прогнози и ръководства, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да подобри своите залози. Абонаментите предоставят достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до групи, в които ДОСТАВЧИКЪТ споделя спортните прогнози и активира достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до страници и статистики, с които могат да се проследяват резултатите на спортните прогнози от съответните абонаменти.

Абонаментите са с различно съдържание, т.е спортни прогнози като по-голяма част от тях са за 30 дни, но има и някои абонаменти за по-дълъг период от време. Всичките детайли относно това какво се включва в абонаментите, т.е. УСЛУГАТА могат да бъдат открити на страницата Абонаменти.

1.3 УСЛУГАТА се предоставя срещу заплащане за период от 30 или повече дни, които са изписани на страницата Абонаменти.  УСЛУГАТА се ползва персонално само от един човек като за установени нарушения ДОСТАВЧИКЪТ има право да предприеме рестриктивни  коригиращи и ограничаващи мерки спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: ДРИЙМ СТАРС ЕООД, ЕИК 203601570

2.1.2. Седалище и адрес на управление – област Стара Загора, община Стара Загора, Стара Загора, ул. “Ст. Караджа” №26 вх В ет. 8 ап. 80

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: адрес на управление – област Стара Загора, община Стара Загора, Стара Загора, ул. “Ст. Караджа” №26 вх В ет. 8 ап. 80

2.1.4. Данни за кореспонденция: betinfo.company@gmail.com

2.1.5. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София,ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

3.1 УСЛУГАТА, предоставяна от ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. УСЛУГАТА ”Aбонамент за достъп до спортни прогнози“ включва:

3.1.1 Предоставяне на спортни прогнози, съвети, анализи и други, които следва да се ползват от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само и единствено за информационни и развлекателни цели.

3.1.2 Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни, снимки и други подобни,публикувани в уебсайта и/или предоставени като част от услугата.

3.2 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя, а ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА, съгласно настоящите общи условия за ползване, обявени на страницата на ДОСТАВЧИКА – FULLTIPS.NET

3.3 ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ само срещу нейното заплащане изцяло. Не се допускат частични заплащания на услугата.

При заплащането на УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи избор за съответния абонаментен план, чието съдържание и период частично или изцяло се различава от останалите такива.

За да използват УСЛУГАТА, съответно да получат достъп до спортните прогнози и анализи, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да си осигурят достъп до профила си на сайта на fulltips.net, когато желаят да потребяват УСЛУГАТА.

3.4 ДОСТАВЧИКЪТ  е предприел всички действия и стъпки, за да гарантира в разумна степен на сигурност, че информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез интернет сайта Fulltips.net и всички свързани с него приложения, е актуална точна и вярна. Информацията, предоставена на потребителите, не се ограничава само до спортни срещи, събития, отбори, новини, състави, предишни резултати, статистики и други подобни.

3.5 ДОСТАВЧИКЪТ, не носи отговорност за допуснати евентуални грешки, неточности и/или пропуски от всякакъв характер, свързани с предоставяната на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ информация на интернет сайта Fulltips.net, както и за понесени материални и/или нематериални загуби и/или пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на тази информация.

3.6 ДОСТАВЧИКЪТ извършва доставки на УСЛУГАТА  само и единствено към местни и чуждестранни физически лица. При идентификацията си, на интернет страницата на FULLTIPS.NET, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да декларира, че същият е ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и УСЛУГАТА ще се ползва само и единствено за лични и нетърговски цели.

3.7 При установено нарушение на точка 3.6, ДОСТАВЧИКЪТ следва да откаже достъпа до услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като във връзка с това ДОСТАВЧИКЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената сума.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГАТА

4.1. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя УСЛУГАТА срещу възнаграждение, дължимо от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно избрания от него абонаментен достъп и съответния период, за който ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да ползва услугата.

4.2. Информация за цените на УСЛУГАТА и съответните платежни методи е налична на интернет сайта FULLTIPS.NET

4.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща изцяло цената на УСЛУГАТА съобразно обявените на интернет страницата на ДОСТАВЧИКА цени по избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ платежен метод след като изрично е декларирал, че същият е физическо лице и приема настоящите общи условия за ползване. Не се приемат частични плащания на услугата и не се допуска ползването на УСЛУГАТА от юридически лица, както и от лица, ненавършили 18-годишна възраст.

4.4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава получаването на плащането чрез активиране на УСЛУГАТА и чрез друго подходящо потвърждение на траен носител -най-често чрез изпращане на имейл на предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл адрес.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

5.1 ДОСТАВЧИКЪТ извършва доставки на УСЛУГАТА, срещу заплащане, само и единствено към местни и чуждестранни физически лица. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ трябва да бъдат дееспособни физически лица. Не се приемат плащания от юридически лица. При условие, че плащането е получено от юридическо лице, сумата ще бъде възстановена обратно на лицето, което я е изпратило.

5.2 ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да заплати цената за УСЛУГАТА, стойността на която е обявена на интернет сайта на ДОСТАВЧИКА – FULLTIPS.NET, в срок от 5 (пет) работни дни от датата на създаване на поръчка.

5.3 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати цената в посочения срок, регистрацията му за обучението или абонамента се счита за невалидна и се третира като отказ от участие в обучението или абонамента.

5.4 ДРЙМ СТАРС ЕООД приема плащания, във връзка с доставянето на УСЛУГАТА, само от местни и/или чуждестранни физически лица.

5.5 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на пълно възстановяване на платените от него суми за УСЛУГАТА. При отказа от договора, възстановяването на заплатената сума е валидно и се извършва по начинът, по-който е направен преводът към ДОСТАВЧИКА не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора.

Средствата, платени чрез Bitcoin, не се възстановяват нито изцяло, нито частично.

5.6 ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови получените суми, като използва същият платежен метод, използван от ПОТРЕБИТЕЛЯ при първоначалната транзакция, освен в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е изразил изричното си съгласие да получи сумата чрез използването на друг платежен метод при условие, че това не е свързано с разходи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.7. ДОСТАВЧИКЪТ сътрудничи с трети лица-доставчици на платежни услуги, чрез които ще бъдат извършени всички Ваши плащания преди да бъдат уредени със ДОСТАВЧИКА.

5.8. Абонаментите се изплащат месечно предварително, до прекратяване на абонамента. Що се отнася до това кога се извършват месечните плащания, Вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки тридесет (30) дни, считано от датата, на която активирате Вашия абонамент, освен ако абонаментът е прекратен от Вас или ДОСТАВЧИКА преди този момент. В някои случаи датата, на която ще бъдете таксувани, ще се променя, например, ако не е възможно да се потвърди датата на валидност на информацията относно избрания от Вас начин на плащане, като например данните за кредитната Ви карта.

5.9. Цените се показват на уебсайта на ДОСТАВЧИКА. Плащането може да бъде извършено с кредитна/ дебитна карта или друг начин на плащане (включително, но не само, плащания в рамките на сайта), за който ДОСТАВЧИКА може по всяко време да Ви информира. Що се отнася до кредитните карти, Ви информираме, че ДРИЙМ СТАРС ЕООД може да откаже или да блокира кредитни карти, които не са издадени в държавата, в която Ви се предлага Услугата. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото по всяко време и по своя преценка да откаже определени видове кредитни карти.

5.10. Цените могат да варират в зависимост от вида на използвания метод на плащане. Ако цените бъдат променени, ДОСТАВЧИКЪТ ще съобщи това на своя уебсайт във връзка с общата информация относно цените. Освен това цените не включват никакви разходи или такси за предаване на данни, които Вашият доставчик на интернет или телекомуникационни услуги може да предяви съгласно договора Ви с него.

5.11. При неизпълнение или забавено плащане ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да преустанови или прекрати достъпа Ви до Услугата. Ако това се случи, моля, влезте в уебсайта на FULLTIPS с Вашето потребителско име и парола и активирайте отново абонамента си от Вашия акаунт.

5.12. Вие се съгласявате да бъдете таксувани по време на абонамента въз основа на избрания от вас план. Абонаментът ви ще бъде подновен автоматично и ще бъде таксуван по вашата кредитна карта / дебитна карта / акаунт в Paypal в началото на всеки абонаментен период, докато не отмените услугата. Можете да спрете автоматичното подновяване по всяко време като го промените на ръчно или да прекратите изцяло услугата. Месечните абонаментни планове се подновяват автоматично на интервали от 30 дни, а годишните абонаментни планове се подновяват автоматично на интервали от 365 дни.

Автоматично подновяване (recurring payment) означава след изтичане на абонамента ви той да се стартира отново, без да е необходимо вие да извършвате някакво действие. Плащането става автоматично и вие само получавате съобщение, че то е направено. Избирайки автоматично подновяване, вие си спестявате усилието всеки път да потвърждавате услугата. Автоматичното подновяване може да бъде прекратено винаги, когато пожелаете.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

6.1. Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

6.2. За да използва УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ създава парола, която може да променя по всяко време.

6.4. С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам”, “Регистрация” или друго изявление в смисъл на съгласие, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с настоящите общи условия за ползване, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

6.5. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен имейл адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ДОСТАВЧИКА. След потвърждаването се създава акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

6.6. При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

6.7. В случай че за регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на услугата се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

6.8. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на Интернет страницата на ДОСТАВЧИКА, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

6.9. Договорът се сключва на български език или английски език (В редки случаи английски език от български потребители. Такъв може да има, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал английската версия на сайта).

6.10. Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://fulltips.net/общи-условия/, заедно с всички изменения и допълнения в тях, Политиката за поверителност (достъпна на адрес https://fulltips.net/декларация-за-поверителност/).

6.11. Страна по договора с ДОСТАВЧИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ на УСЛУГАТА съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ДОСТАВЧИКА.

6.6. ДОСТАВЧИКЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

6.13. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ДОСТАВЧИКА. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез интерфейса на ДОСТАВЧИКА.

6.14. За сключването на този договор, ДОСТАВЧИКЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.

6.15. В случай, че УСЛУГАТА се използва без извършване на регистрация от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от ПОТРЕБИТЕЛЯ. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на ДОСТАВЧИКА от ПОТРЕБИТЕЛЯ до момента на преустановяване на използването.

6.16. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

6.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

6.18. За да упражни правото си на отказ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до ДОСТАВЧИКА на електронната поща на ДОСТАВЧИКА, указана в уебсайта https://fulltips.net/. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

6.19. Алинея 6.17. не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА. Изпълнението на услугите се счита започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до УСЛУГАТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ и вход в системата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с потребителско име и парола. Със съгласието си с настоящите Общи условия за ползване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от ДОСТАВЧИКА.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯ задължението да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

7.2. При използването на УСЛУГАТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ПОТРЕБИТЕЛИ.

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при използване на уебсайта и спортните прогнози и анализи да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали.

7.4. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ си осигурява самостоятелно оборудването за достъп до УСЛУГАТА и нейното управление.

7.6. При невъзможност на ДОСТАВЧИКА да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от последния УСЛУГА, ДОСТАВЧИКЪТ може да предложи алтернативни услуги. ПОТРЕБИТЕЛЯТ запазва правото си да откаже, като в този случай, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да възстанови стойността на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ цена на услугата в нейния пълен размер  в срок до 14 дни.

7.7. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да изменя и/или допълва спортните прогнози, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

7.8. ДОСТАВЧИКЪТ не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към УСЛУГАТА или към софтуера, използван за предоставяне на УСЛУГАТА.

7.9. Поради клубната форма на услугата, ДОСТАВЧИК има право по свое усмотрение да откаже достъп и членство до платените услуги и членство във ВИП клуба на ДОСТАВЧИКА на ПОТРЕБИТЕЛ, който е заявил желание за членство.

 1. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. ДОСТАВЧИКЪТ спира достъпа до УСЛУГАТА при наличието на следните обстоятелства:

8.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

8.1.2. за времето за техническа профилактика, за което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се уведомяват предварително;

8.1.3. при несъществено, по негова преценка, нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия за ползване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

8.1.4. в случаите когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил дължимата от него цена на услугата.

8.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните точки достъпът до УСЛУГАТА се възобновява.

8.2. ДОСТАВЧИКЪТ прекратява достъпа до УСЛУГАТА в следните случаи:

8.2.1. при съществено, по негова преценка нарушение, на разпоредбите на настоящите общи условия за ползване от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

8.2.2. при прекратяване действието на общите условия;

8.2.3. при заявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;

8.2.4. при изразено несъгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ с промените в общите условия за ползване, отправено до ДОСТАВЧИКА.

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСT
 2.  
 3. 9.1. Всички материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, който се предоставя УСЛУГАТА на https://fulltips.net/, включително прогнози, дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

9.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има неизключителното и непрехвърлимо право да използва съдържанието, свързано с предоставяне на УСЛУГАТА само за лични нетърговски цели.

9.3. Използването на УСЛУГАТА, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта https://fulltips.net/ е разрешено само във връзка с информирането при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).

9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на УСЛУГАТА.

9.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да използва заглавие и/или част от текст от уебсайта на ДОСТАВЧИКА в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие че това не причинява вреди за ДОСТАВЧИКА, при запазване обозначаване на името на уебсайта и посочване на електронна препратка към него и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда ПОТРЕБИТЕЛЯ в заблуждение по отношение на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на ДОСТАВЧИКА и/или неговите партньори интерфейс.

9.6. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

9.7. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на информационни ресурси, предоставени във връзка с УСЛУГАТА, извън указаното в чл. 5.2, 5.3 и 5.5, се изисква изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на УСЛУГАТА на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на ДОСТАВЧИКА.

9.8. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на Ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия за ползване, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху УСЛУГАТА и ресурсите на ДОСТАВЧИКА предоставени като част от Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 2000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение.

9.9. Разпоредбата на предходния член не лишават ДОСТАВЧИКА от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

9.10. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при участие в УСЛУГАТА и ползване на уебсайта.

 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на УСЛУГАТА на ДОСТАВЧИКА или каквито и да е ресурси, предложени във връзка с УСЛУГАТА или използването на спортните прогнози. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че предоставените спортни прогнози, анализи и информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

10.2. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до УСЛУГАТА, спортните прогнози, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с УСЛУГАТА.

10.3. УСЛУГАТА и информацията на уебсайта на ДОСТАВЧИКА, се предоставят „във вида, в който са” и ДОСТАВЧИКЪТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на УСЛУГАТА и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

10.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по време и след завършване на УСЛУГАТА. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за УСЛУГАТА, в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след завършване на УСЛУГАТА.

10.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта fulltips.net във връзка с УСЛУГАТА.

10.6. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя УСЛУГАТА от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

10.7. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта fulltips.net. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате сайта на комисията kzp.bg сайта: ec.europa.eu

 1. СЪОБЩЕНИЯ

11.1. Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят, следва да бъдат писмени.

11.2.  Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по телефакс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

11.3. Писмената форма се счита за спазена и когато ДОСТАВЧИКЪТ постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата.

12.2. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

12.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия за ползване ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията за използване на УСЛУГАТА. ПОТРЕБИТЕЛЯ на УСЛУГАТА се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

12.4. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които използват УСЛУГАТА без регистрация приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

13.1. ДОГОВОРЪТ за предоставяне на УСЛУГАТА се прекратява:

13.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от ПОТРЕБИТЕЛЯ период на предоставяне на УСЛУГАТА;

13.1.2. с прекратяване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ за ползване на УСЛУГАТА;

13.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по ДОГОВОРА;

13.1.4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

13.1.5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

13.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по ДОГОВОРА да изпълнява задълженията си;

13.1.7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

13.1.8. в случаите по чл. 8.2, 8.3 и 8.4 от тези Общи условия за ползване;

13.2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 1. ПЪЛНОТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Всяко неизпълнение от страна на ДРИЙМ СТАРС ЕООД  при упражняването или налагането на някое право или разпоредба на настоящите Общи условия за ползване за продажба и използване не трябва да представлява отказ от такова право или разпоредба. Тези Общи условия за ползване или употреба или всяко друго правило за работа, които публикуваме на този сайт или във връзка със УСЛУГАТА, съставляват цялото споразумение между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и ДОСТАВЧИКА и управляват използването на всички предишни и съвременни комуникации, предложения и споразумения, устни или писмени, между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ДОСТАВЧИКА (включително, но не само, всяка предходна версия на Общите условия за ползване ). Всяка неяснота относно тълкуването на настоящите Общи условия за ползване и употреба не трябва да се тълкува в ущърб на писмената страна.

 1. СЪВЕТИ ЗА ЗАЛАГАНИЯ

Трябва да сте навършили 18 години, за да залагате в Република България и е Ваша отговорност да гарантирате, че хазартът е законосъобразен във вашата юрисдикция. Екипът на fulltips.net не одобрява и не толерира незаконния или непълнолетния хазарт. Всичко посочено в сайта е единствено с информационна и развлекателна цел и не следва да се използва от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  за търговски цели.

Съветите и описаните залози в сайта не се предоставят с гаранция за печалба. Прогнозите и съветите, публикувани от ДРИЙМ СТАРС ЕООД посредством интернет сайта fulltips.net, са с най-добри намерения и са внимателно проучени, но са само и единствено за развлекателни  и информационни цели. Екипът на Fulltips.net, както и всяка свързана компания и / или трета страна, не носят никаква отговорност от какъвто и да е характер за понесени загуби (материални и нематериални) и/или пропуснати ползи от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Всички резултати от предишни срещи и събития се предоставят само на консултантска основа и докато се полагат всички възможни грижи и усилия за осигуряване на правилното записване и отчитане на резултатите, могат да възникнат грешки. Чувствайте се свободни да се свържете с нас, ако смятате, че някоя от информациите е невярна и ще проверим възможно най-бързо.

Залагайте само това, което можете да си позволите да загубите, и ако имате нужда от помощ, информация или съвет, посетете разкритите в Република България Консултативни центрове по зависимости.

ДРИЙМ СТАРС ЕООД не поема никаква отговорност (материална и/или нематериална) и/или не дава гаранция, че информацията в това приложение/интернет сайт, като например съвети за дадено събитие или среща, или съвети за залози, ще ви гарантира печалба. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се позовават на тези съвети на свой собствен риск и за своя собствена сметка.

Всички лога и снимки на спортни отбори, публични лица и локации си остават с авторските права на техните притежатели на лиценз и се използват единствено за информационни цели.

 1. ТОЧНОСТ, ПЪЛНОТА И НАВРЕМЕННОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние не носим отговорност, ако информацията, налична на този сайт е неточна, непълна или неактуална. Съдържанието на този сайт е предоставено само с информационна и развлекателна цел и не трябва да бъде единственият източник на информация за вземане на решения от страна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без предварително същите да са се консултирали с по-точни, по-пълни и по-актуални източници на информация. Ако ПОТРЕБИТЕЛИТЕ решат да разчитат само и единствено на съдържанието на този сайт, то същите следва да бъдат информирани, че го правят за своя собствена сметка и за свой собствен риск.

Този сайт може да съдържа предишна информация. Тази минала информация по своето естество е неактуална и се предоставя само за информационни и развлекателни цели. ДРИЙМ СТАРС ЕООД си запазва правото да променя съдържанието на този сайт по всяко време, но не поема задължение да актуализира информацията на нашия сайт. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съгласяват, че тяхна отговорност да следят промените в сайта

 1. КОМЕНТАРИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ако по желание и/или молба на ДРИЙМ СТАРС ЕООД ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпратят конкретно съдържание (например за участие в конкурси, игри или други), както и в случаите, в които ДРИЙМ СТАРС ЕООД не е поискало изрично, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпратят креативни идеи, предложения, планове или други елементи, независимо дали онлайн, по електронна поща, на съобщение в социалните мрежи или по друг начин (колективно „коментари“), то вие, в качеството ви на ПОТРЕБИТЕЛ, ни предоставяте правото по всяко време и без ограничение да редактираме, копираме, публикуваме, разпространяваме , превеждаме и използваме по друг начин и във всяка медия всеки коментар, който ни изпратите. ДРИЙМ СТАРС ЕООД не се задължава да поддържа поверителността на коментарите и/или да изплати обезщетение на даден ПОТРЕБИТЕЛ за предоставен коментар;

ДРИЙМ СТАРС ЕООД има правото, но не и задължението, да наблюдава, променя или изтрива съдържание, за което по свое собствено усмотрение смята, че е незаконно, обидно, заплашително, злоупотребяващо, клеветническо, порнографско, нецензурно или несъмнено по друг начин, или което нарушава всяка интелектуална собственост или настоящите Общи условия за ползване на УСЛУГАТА.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да пишат коментари, които не нарушават правата на трети страни, включително авторски права, търговски марки, поверителност, личност или други лични или имуществени права. Освен това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават, че коментарите им няма да съдържат незаконно, клеветническо, обидно или нецензурно съдържание, нито че съдържат компютърни вируси или друг зловреден софтуер, който по някакъв начин може да повлияе на работата на Услугата или друг свързан уебсайт. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ нямат право да използват фалшив имейл адрес или да въвеждат в заблуда екипът на ДРИЙМ СТАРС ЕООД и / или трети страни по отношение на източника на техните коментари.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят пълна отговорност за всички коментари, които публикуват, както и тяхната точност. ДРИЙМ СТАРС ЕООД не поема никаква отговорност и не се ангажира с каквито и да било коментари, които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ публикуват или които други трети страни публикуват.

 1. ГРЕШКИ, НЕТОЧНОСТИ И ПРОПУСКИ

На нашия сайт или в УСЛУГАТА може да има случайна информация, която може да съдържа типографски грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до описания на продукти, цени, промоции, оферти, такси доставка, срокове за доставка и наличност.

Ние си запазваме правото да поправяме всяка грешка, неточност, пропуск и да променяме или актуализираме информация или да анулираме поръчки, ако някоя информация в УСЛУГАТА или на някой друг свързан уебсайт е неточна и , по всяко време и без предизвестие (включително след като сте направили поръчката си).

Ние не сме задължени да актуализираме, променяме или изясняваме информация в УСЛУГАТА или друг свързан уебсайт, включително, но не само, информация за цените, освен ако не се изисква от закона.

Не трябва да се взема предвид зададената дата на актуализация или актуализация в УСЛУГАТА или друг свързан уебсайт, за да се заключи, че информацията в УСЛУГАТАили друг свързан уебсайт е променена или актуализирана.

 1. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ГАРАНЦИИ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Не гарантираме, че използването на нашата УСЛУГА ще бъде непрекъснато, бързо, сигурно или без грешки.

Не гарантираме, че резултатите, които могат да бъдат получени чрез използването на УСЛУГАТА, ще бъдат точни или надеждни.

Вие се съгласявате, че в някой момент можем да премахнем УСЛУГАТА за неопределено време или да анулираме УСЛУГАТА по всяко време, без да Ви уведомяваме.Изрично се съгласявате, че използването на УСЛУГАТА или невъзможността Ви да използвате УСЛУГАТА е за ваша собствена сметка. УСЛУГАТА и всички продукти и услуги, предоставени чрез УСЛУГАТА, са предоставени (освен ако изрично не е посочено друго от нас), предоставени „както е“ и „както е на разположение“ за ваша употреба, без представителство, без гаранции и без никакви условия, изрични или подразбиращи се, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, дълготрайност, право на собственост и неспазване или всякакви други претенции, свързани по какъвто и да е начин с използването на

УСЛУГАТА или който и да е продукт, включително, но не само, грешка или пропуск в което и да е Съдържание или всякаква загуба или повреда от какъвто и да е вид, произтичащи от или свързани с някое използване на УСЛУГАТА или всяко съдържание (или продукт), публикувано, предадено или предоставено по друг начин чрез УСЛУГАТА, дори ако сте били предупредени за възможността те да възникнат.

Тъй като някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на случайни или последващи вреди, нашата отговорност ще бъде ограничена до възможно най-голяма степен от закона.

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

20.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.

20.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага действащото законодателство на Република България.

20.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

© 2022, ДРИЙМ СТАРС ЕООД. Всички права запазени.

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. ДРИЙМ СТАРС ЕООД не носи отговорност за съдържанието на коментарите и на материалите, разположени от потребители на сървъра на ДРИЙМ СТАРС ЕООД. Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на ДРИЙМ СТАРС ЕООД.

 1. ДЕФИНИЦИИ

21.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

21.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

21.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

21.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел.

21.5. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

21.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видео съдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

21.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

21.8. Учебни материали – текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел като част от обучението.

21.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

21.10. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

21.11. Subscription (Абонамент) – абонамент за достъп до услугата.

21.12. Активни клиенти – Всички потребители, които имат достъп до услугата.

21.13. Одобрен частен член в GPWA – Процесът на одобрение включва задълбочен преглед за нарушаване на авторски права, на съдържанието, на практиките на работа и други, като ангажира всичките си членове да работят по етичен начин. Членството включва задълбочен контрол, за да се гарантира, че заявителят е напълно ангажиран да спазва най-високите стандарти в индустрията и спазване на строг етичен кодекс на поведение.

21.14 Статистика – Архив на част от футболните прогнози от Услугата, в частност Супер Вип абонамента

21.15 Потребител –  всяко дееспособно местно и/или чуждестранно физическо лице, което използва услугите, предоставени от ДРИЙМ СТАРС ЕООД и което е въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата, под-страници или сайта на fulltips.net чрез пренасочване от друг уебсайт.

21.16 Доставчик – това е ДРИЙМ СТАРС ЕООД за услугите, които предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез администрирането и поддръжката на интернет страницата fulltips.net

21.17 Услуга – това са всички услуги предоставяни от ДРИЙМ СТАРС ЕООД чрез интернет сайта fulltips.net

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

22.1 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да се запознаят с ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Настоящите общи условия за ползване са приети с решение на едноличния собственик на капитала на ДРИЙМ СТАРС ЕООД и влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ, считано от 01.12.2022 г.

GENERAL TERMS OF USE

 

FULLTIPS.NET is a website that is fully administered and maintained by Dream Stars ltd. with UIC 203601570

Please read these General Terms of Use carefully before using the site of Dream Stars ltd.

These General Terms of Use constitute an AGREEMENT between the USER and DREAM STARS ltd. under which the USER, by using the site and / or creating an account for Fulltips.net, grants the right to use the services of the site solely for personal and non-commercial purposes, subject to strict compliance with these General Terms of Use. The CONTRACT under sentence one shall be fully implemented in accordance with the provisions of the effective legislation of the Republic of Bulgaria.

These General Terms of Use are binding only in the relationship between the USERS of the site and DREAM STARS ltd., as the PROVIDER of the services provided.

By accessing (loading) the website (fullbettips.net), The USER agrees to be bound by these General Terms of Use and any subsequent changes thereto, and he agrees to abide by them.

In the event that the USER does not agree with these General Terms of Use, the USER should not use the site of DREAM STARS  ltd., for this purpose the USER should close the web site page and uninstall all related applications

DREAM STARS ltd., in its capacity as a SERVICE PROVIDER, reserves the right to change these General Terms of Use at any time.

Upon a change of the Terms and Conditions, the PROVIDER shall reflect the changes made to the Terms and Conditions by publishing an updated version of the General Terms of Use on this web site.

USERS should check the contents of the General Terms of Use every time they visit the site to be informed of any changes that have occurred.

DREAM STARS ltd. has taken all steps to ensure to a reasonable degree of certainty that the information provided to USERS through the website Fulltips.net and all related applications is up-to-date accurate and true. The information provided to users is not limited to sports meetings, events, teams, news, lineups, previous results, stats and the like.

DREAM STARS ltd. shall not be liable for any errors, inaccuracies and / or omissions of any nature related to the information provided to the USERS on the Website  Fulltips.net, as well as material and / or intangible losses and / or lost benefits to the USERS of this information.

The website of Fulltips.net contains links and contacts to other Internet sites owned by persons wholly unrelated to DREAM STARS ltd, for which these General Terms of Use are wholly inapplicable and irrelevant.

All services that could be provided to the USERS through the use of these links are services provided by other persons and therefore DREAM STARS ltd. is not a provider of these services.

DREAM STARS ltd. is not responsible for the transactions and conditions for use of the sites quoted in the first sentence. The CONSUMERS should be acquainted with the general terms and conditions of the respective provider, as all transactions and contracts concluded and entering into any type of legal relationship are entirely at the CONSUMER’s own risk.

 1. SUBJECT

1.1 These General Terms of Use are intended to regulate the relationship between DREAM STARS ltd, UIC 203601570, management address Bulgaria, Stara Zagora district, Stara Zagora municipality, 6000 Stara Zagora city,St. Karadja 26 entr. V fl. 8 apart 80., hereinafter referred to as the PROVIDER, and the CONSUMERS, hereinafter referred to as USERS, of the information society services provided by DREAM STARS ltd., hereinafter referred to as “SERVICE”.

1.2 The SERVICE is a subscription that provides access to sports predictions and guides with which the USER can improve their bets. The Subscriptions provide the USER with access to groups in which the PROVIDER shares the sports predictions and activates the USER‘s access to pages and statistics with which the results of the sports predictions from the respective subscriptions can be tracked.

Subscriptions have different content, ie sports predictions, most of which are for 30 days, but there are some subscriptions for a longer period of time. All the details about what is included in the subscriptions’ page on site, ie. The SERVICE can be found on the Subscriptions page.

1.3 The SERVICE is provided against payment for a period of 30 or more days, which are listed on the Subscriptions page. The SERVICE is used personally by only one person and for established violations the PROVIDER has the right to take restrictive corrective and restrictive measures against the USER.

 1. INFORMATION ABOUT THE PROVIDER

2.1. Information under the E-Commerce Act and the Consumer Protection Act:

2.1.1. SUPPLIER’S NAME: DREAM STARS ltd., UIC 203601570

2.1.2. Registered office: Bulgaria, Stara Zagora district, Stara Zagora municipality, 6000 Stara Zagora city,St. Karadja 26 entr. V fl. 8 apart 80

2.1.3. Activity address: Bulgaria, Stara Zagora district, Stara Zagora municipality, 6000 Stara Zagora city,St. Karadja 26 entr. V fl. 8 apart 80

2.1.4. Conversation Details: fulltips@gmail.com

2.1.5. Supervisors:

(1) Commission for Personal Data Protection Address: Sofia, ul. “Ivan Evstatiev Geshov” No. 15, tel .: (02) 940 20 46 fax: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Website: www.cpdp.bg

(2) Consumer Commission Address: 1000 Sofia, Slaveykov Square 4A, fl.3, 4 and 6, tel .: 02/980 25 24 fax: 02/988 42 18 hotline: 0700 111 22 Web site: www.kzp.bg

 1. CHARACTERISTICS OF THE SERVICE

3.1 THE SERVICE provided by the SUPPLIER to the CONSUMER is a service to the information society within the meaning of the Electronic Commerce Act. ” Subscription to access sports predictions ” includes:

3.1.1 Providing sports predictions, tips, analyzes, and more to be used by CONSUMERS solely for information and entertainment purposes.

3.1.2 Access to information resources, including text, graphics, audio and video materials, databases, photos and the like, posted on the Website and / or provided as part of the Service.

3.2 The SUPPLIER provides, and the CONSUMERS use the SERVICE, in accordance with these General Terms of Use, published on the PROVIDER‘s page – FULLTIPS.NET

3.3 The SUPPLIER provides the CONSUMER SERVICE only against its payment in full. Partial payments for the service are not allowed.

When paying for the SERVICE, the USER should make a choice for the respective subscription plan, the content and period of which are partially or completely different from the others.

In order to use the SERVICE, respectively, to access sports forecasts and analyzes, USERS need to have access to their account on the website of Fulltips.net,when they want to use the SERVICE.

3.4 The PROVIDER has taken all steps and steps to ensure to a reasonable degree of certainty that the information provided to the CONSUMERS through the website Betinum.com and all related applications is up-to-date accurate and true. The information provided to users is not limited to sports meetings, events, teams, news, lineups, previous results, stats and the like.

3.5 The PROVIDER shall not be liable for any mistakes, inaccuracies and / or omissions of any nature related to the information provided to the USERS on the Website Betinum.com, as well as material and / or intangible losses and / or lost benefits to the USERS of this information.

3.6 The PROVIDER shall deliver the SERVICE only to local and foreign individuals. Upon identification, on the FULLTIPS.NET, The USER should declare that the same is a natural person and the service will be used only for personal and non-commercial purposes.

3.7 In case of violation of point 3.6, the PROVIDER shall refuse access to the SERVICE of the CONSUMER, and in this connection the PROVIDER shall refund to the CONSUMER the amount paid.

 1. CONDITIONS FOR DELIVERY OF THE SERVICE

4.1. The PROVIDER shall provide the SERVICE against remuneration due to the CONSUMER in accordance with the subscription access of his choice and the relevant period for which the CONSUMER wishes to use the service.

4.2. Information about the prices of the SERVICE and the respective payment methods is available on the website FULLTIPS.NET

4.3. The USER pays in full the price of the SERVICE in accordance with the prices announced on the PROVIDER‘s website at the payment method chosen by the USER after he has explicitly declared that he is an individual and accepts these general terms of use. Partial payments for the service are not accepted and the use of the SERVICE by legal entities, as well as by persons under 18 years of age is not allowed..

4.4. The PROVIDER acknowledges receipt of the payment by activating the SERVICE and by other appropriate confirmation on durable medium – most often by sending an email to the email provided by the USER.

 1. CONDITIONS FOR PAYMENT OF THE SERVICE

5.1 The PROVIDER makes deliveries of the SERVICE, against payment, only to local and foreign individuals. USERS must be able-bodied individuals. Payments from legal entities are not accepted. Provided that the payment is received by a legal entity, the amount will be refunded back to the person who sent it.

5.2 The USER is obliged to pay the price for the SERVICE, the value of which is announced on the website of the PROVIDER – FULLTIPS.NET, within 5 (five) working days from the date of order creation.

5.3 In case the USER does not pay the price within the specified period, his registration for the training or subscription is considered invalid and is treated as a refusal to participate in the training or subscription.

5.4 DREAM STARS ltd accepts payments, in connection with the delivery of the SERVICE, only from local and / or foreign individuals.

5.5 The USER has the right to a full refund of the amounts paid by him for the SERVICE. Upon withdrawal from the contract, the refund of the amount paid is valid and is made in the manner in which the transfer was made to the PROVIDER no later than 30 days from the date on which the PROVIDER was notified of the decision of the USER to refuse from the contract.

Funds paid through Bitcoin are not refunded in full or in part.

5.6 The PROVIDER undertakes to refund the amounts received using the same payment method used by the USER in the initial transaction, unless the USER has expressly agreed to receive the amount using another payment method, provided that this is not related to costs for the USER.

5.7. The PROVIDER cooperates with third party payment service providers, through which all your payments will be made before they are settled with the PROVIDER.

5.8. Subscriptions are paid monthly in advance, until the subscription is terminated. As for when the monthly payments are made, you will be charged once every thirty (30) days from the date you activate your subscription, unless the subscription is terminated by you or the PROVIDER before that time. In some cases, the date on which you will be charged will change, for example, if it is not possible to confirm the validity date of information about your chosen payment method, such as your credit card information.

5.9. The prices are displayed on the PROVIDER’S website. Payment can be made by credit / debit card or other method of payment (including, but not limited to, payments within the site), of which the PROVIDER may inform you at any time. With regard to credit cards, we inform you that “Builder” may refuse or block credit cards that are not issued in the country where the Service is offered to you. The PROVIDER reserves the right at any time and in its sole discretion to refuse certain types of credit cards.

5.10. Prices may vary depending on the type of payment method used. If prices change, the PROVIDER will communicate this on its website in connection with the general price information. In addition, the prices do not include any data charges or fees that your ISP or telecommunications service provider may charge under your contract with it.

5.11. In case of non-performance or late payment, the PROVIDER reserves the right to suspend or terminate your access to the Service. If this happens, please log in to the FULLTIPS website with your username and password and reactivate your subscription from your account.

5.12. You agree to be charged during the subscription based on your chosen plan. Your subscription will be automatically renewed and will be charged to your credit card / Paypal account at the beginning of each subscription period until you cancel the service. You can stop the automatic renewal at any time by changing it manually or terminating the service altogether. Monthly subscription plans are automatically renewed at intervals of 30 days, and annual subscription plans are automatically renewed at intervals of 365 days.

Automatic recurring payment means that after your subscription expires, it is restarted without the need for you to take any action. Payment is made automatically and you only receive a message that it has been made. By choosing automatic renewal, you save yourself the effort of confirming the service every time. Automatic renewal can be stopped whenever you want.

 1. PROVISION OF THE SERVICE AND TECHNICAL STEPS FOR CONCLUSION OF THE CONTRACT. RIGHT OF WITHDRAWAL OF THE CONTRACT

6.1. These General Terms apply to both services for which registration is required and for those for which registration is not required.

6.2. To use the SERVICE, the USER receives an e-mail password for remote access, which he can change at any time.

6.4. By filling in their data and pressing the buttons “Yes, I accept”, “Registration” or other statement in the sense of consent, the USER declares that he is familiar with these general terms of use, agrees with their content and undertakes to unconditionally obey.

6.5. The PROVIDER confirms the registration made by the USER by sending a letter to the email address specified by the USER to which the registration activation information is sent. The USER confirms the registration and the conclusion of the contract by electronic reference in the letter informing him about the registration, sent by the PROVIDER. After confirmation, an account of the CONSUMER is created and contractual relations arise between him and the PROVIDER.

6.6. When registering, the USER is obliged to provide accurate and up-to-date data. The USER shall promptly update the information specified in his registration in the event of a change.

6.7. In case a USER uses a profile on web social networks or other networks to register the USER, the contracting party is the person who is the holder of the profile used for registration in the respective social or other network. In this case, the PROVIDER shall have the right to access the data necessary to identify the CONSUMER in the relevant social or other network.

6.8. CONSUMERS use mainly the interface of the PROVIDERs website to make electronic statements in their relations.

6.9. The contract is concluded in Bulgarian or English (In rare cases English by Bulgarian users. This may be the case if the USER has chosen the English version of the site).

6.10. The Contract between the PROVIDER and the CONSUMER represents these General Terms and Conditions, available at https://fulltips.net/en/terms-and-conditions/, along with any amendments thereto, the Privacy Policy (available at https://fulltips.net/en/privacy-policy/).

6.11. A party to the contract with the PROVIDER is the USER of the SERVICE according to the data provided at registration and contained in the personal profile of the USER. For the avoidance of doubt this is the data with which the account was created with the PROVIDER.

6.6. The PROVIDER shall include in the interface of his website technical means for detecting and correcting errors in the input of information before the statement for the conclusion of the contract is made.

6.13. This contract is considered concluded from the moment of registration of the CONSUMER with the PROVIDER. In the event that the Service is claimed for use after the registration is completed, the contract for its use shall be considered concluded from the moment of its request by the USERS through the interface of the PROVIDER .

6.14. For the conclusion of this contract, the PROVIDER expressly informs the CONSUMER in an appropriate manner by electronic means.

6.15. In case the SERVICE is used without registration by the USERS, the contract for its use shall be considered concluded from the moment of its first use by the User. In this case, these General Terms and Conditions shall have effect from the first use of the service or the PROVIDER‘s website by the CONSUMER until the termination of use.

6.16. The statement of conclusion of the contract and the acknowledgment of its receipt are considered received when their addressees have the opportunity to access them.

6.17. The USER has the right to withdraw from the contract without giving a reason, without owing compensation or penalty and without paying any expenses within 14 days from the date of conclusion of the contract.

6.18. In order to exercise its right of withdrawal, the USER may use the standard withdrawal form or make an explicit decision to withdraw from the contract by unambiguous notification to the PROVIDER‘s e-mail provider specified on the website https:// Fulltips.net /.In such cases, the PROVIDER is obliged to send to the user a confirmation that the refusal has been received in durable medium.

6.19. Paragraph 6.17. does not apply in case the service is fully provided and its execution started with the explicit prior consent of the CONSUMER and confirmation by him that he knows that he will lose his right of withdrawal after the contract has been fully executed by the PROVIDER. The execution of the services is considered started and fully implemented by providing online access to the SERVICE by the USER and login by the USER with a user name and password. By agreeing to these General Terms of Use, the USER agrees and expressly acknowledges that he / she knows that he / she will lose his / her right of withdrawal once the contract has been fully fulfilled by the PROVIDER

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

7.1. The USER‘s obligation to use the Service in good faith and for the intended purpose.

7.2.When using the SERVICE, the USER does not have to use software, scripts, programming languages or other technologies that could make it difficult for other USERS to use it.

7.3. The USER undertakes not to distribute or use in any way whatsoever the use of the Website and the sports predictions and analyzes and not to disclose or make available to third parties information, data, text, sound, files, software, music, photographs, graphics, video or audio materials, messages, and any other material.

7.4. It is forbidden to visit the website by automatic means (eg by using “web spiders” or other “automatic bots” for the purpose of systematically retrieving information from it or for functional linking of the content of the website to another website.

7.5. The USER shall independently provide the equipment for accessing and managing the SERVICE.

7.6. If the SUPPLIER is unable to provide the CONSUMER with the SERVICE paid by the latter, the SUPPLIER may offer alternative services. The USER reserves the right to refuse, in which case the SUPPLIER is obliged to reimburse the value of the paid by the USER the service in its full amount within 14 days.

7.7. The PROVIDER has the right at any time to amend and / or supplement the sports forecasts, as well as to amend, supplement or terminate these General Terms and Conditions.

7.8. The PROVIDER is not obliged to use any specific software or software version to provide the SERVICE. The PROVIDER has no obligation to maintain, modify or add functionality to the SERVICE or to the software used to provide the SERVICE.

7.9. Due to the club form of the service, the PROVIDER has the right at its discretion to refuse access and membership to the paid services and membership in the VIP club of the PROVIDER of the CONSUMER who has applied for membership.

 1. STOPPING AND TERMINATION

8.1. The PROVIDER shall terminate the access to the SERVICE in the following circumstances:

8.1.1. in the presence of force majeure:

8.1.2. about the time for technical prevention, to which the USERS should be notified in advance;

8.1.3. in a material, in its discretion, violation of the provisions of these General Terms of Use by the CONSUMERS;

8.1.4. in cases where the USER has not paid the price due for the service.

8.1.5. After the circumstances of the preceding points have disappeared, access to the SERVICE shall be restored.

8.2. The PROVIDER terminates access to the SERVICE in the following cases:

8.2.1. in material, in its discretion, violation of the provisions of these General CONDITIONS for use by CONSUMERS;

8.2.2. upon termination of the General Terms and Conditions;

8.2.3. upon application by the CONSUMER;

8.2.4. if the CONSUMER disagrees with the changes in the General Terms of Use addressed to the PROVIDER.

 1. INTELLECTUAL PROPERTY

9.1. All material, as well as elements of the content of the website through which the SERVICE is provided to https:// Fulltips.net /, including predictions, designs, software programs, databases, text, drawings, photographs, graphics, sketches, presentations, screen castes, and other information or items are copyrighted under the copyright law and related laws and other laws applicable to intellectual property and are the property of the PROVIDER and / or its partners who have provided the relevant material for publication.

9.2. The USER has the non-exclusive and non-transferable right to use the content related to the provision of the SERVICE for personal non-commercial purposes only.

9.3. Use of the SERVICE, as well as the content of the Website, as well as of all intellectual property objects published on the Website https:// Fulltips.net / is only permitted in connection with the provision of all copyright and other intellectual property designation (including the addition of hyperlinks to the Website).

9.4. The USER is not entitled to receive, modify or use the source code of the software used to provide the SERVICE.

9.5. The USER is entitled to use the title and / or part of the text from the PROVIDER‘s website in the volume and type provided through the RSS feed of the respective section of the website, provided that this does not cause harm to the PROVIDER, provided that the name of the website is indicated an electronic link to it and / or its partners, to which all material has been published and from which the texts have been copied. The manner in which the electronic link is opened should not mislead the CONSUMER with respect to the PROVIDER and / or its partners and their services, restrict it in frames or otherwise bind it to the PROVIDER and / or its partners.

9.6. Information received through an RSS feed may not be directly or indirectly altered, distributed, and / or reproduced as derived RSS products. The PROVIDER reserves the right to suspend the submission of information via RSS feeds at any time without prior notice.

9.7. For each use, play, change, public display, etc. of information resources provided in connection with the SERVICE, other than specified in Art. 5.2, 5.3 and 5.5, explicit written permission from the PROVIDER is required. Reproduction, alteration, public display, etc. are prohibited. of the SERVICE on the Website without the express written permission of the PROVIDER.

9.8. When providing to third parties, the use, copying, printing or reproduction of Resources beyond the permissible personal use, and as specified in these General Terms of Use, as well as in any other infringement of the intellectual property rights of the SERVICE and the resources of the PROVIDER provided as part of The Services, the USER owes to the PROVIDER a penalty of 2000 (two thousand) BGN for each individual violation.

9.9. The provisions of the preceding Article shall not deprive the PROVIDER of the possibility, on a general basis, to claim the full amount of the damages suffered in excess of the amount of the agreed penalty.

9.10. By accepting these General Terms of Use, the USER undertakes not to violate any other intellectual property rights by participating in the SERVICE and using the Website.

 1. LIMITATION OF LIABILITY

10.1. The PROVIDER is not responsible for any loss, damage or loss of benefits resulting from the use of the PROVIDER‘S SERVICE or any resources offered in connection with the SERVICE or the use of sports forecasts. The PROVIDER does not warrant that the sports predictions, analyzes and information services provided are uninterrupted and error free.

10.2. The PROVIDER shall not be liable for any damages suffered and missed benefits arising from the suspension, modification or limitation of access to the SERVICE, football preedictions, information, deletion, modification, loss, inaccuracy, inaccuracy or incompleteness of communications, materials or information, uses or information, recorded or made available in connection with the SERVICE.

10.3. The SERVICE and the information on the PROVIDER‘s website are provided “as they are” and the PROVIDER assumes no responsibility for the timeliness, deletion, inability to deliver or retain the personal settings of the USER, as well as for any damages, damages and omissions, as a result of, or due to, the use of the SERVICE and the information, including inability to use it due to technical problems, prevention, etc. The PROVIDER is under no obligation to provide the specific or specific needs or requirements of the CONSUMER.

10.4. The PROVIDER is not responsible for the unsuccessful results or benefits on the part of the CONSUMER during and after the completion of the SERVICE. The PROVIDER is not responsible for returning part or all of the fee for the SERVICE in case the CONSUMER does not achieve the results and benefits expected of him during and after the completion of the SERVICE.

10.5. The PROVIDER is not responsible for damages caused to the software, hardware or other equipment, or for the loss of data resulting from information or other resources available or used in any way through the Fulltips.net website in connection with the SERVICE.

10.6. The PROVIDER does not guarantee the intactness of the Website through which the SERVICE is provided against computer viruses, Trojans or other malicious programs and systems that interfere with the normal operation of the computer systems.

10.7. The PROVIDER is not responsible for third-party websites, their content and products whose hyperlinks are accessible through the website Fulltips.net. The USER is responsible for his or her access to third-party websites, as well as any risks associated with the access and use of third-party content, products and services.

Alternative Dispute Resolution Body within the meaning of Art. 181n, para. 4 PPAs are the Conciliation Committees of the Consumer Commission. If an online sales dispute arises, you can use the commission’s website kzp.bg website: ec.europa.eu

 1. MESSAGES

11.1. All communications and notifications exchanged by the Parties shall be made in writing.

11.2.  The written form is also considered complied with when sent by fax, e-mail, hyperlink or other technical means, which excludes the possibility of inaccurate reproduction of the statement.

11.3. The written form is also considered complied with when sent by fax, e-mail, hyperlink or other technical means, which excludes the possibility of inaccurate reproduction of the statement.

 1. MODIFICATION AND ACCESS TO THE GENERAL TERMS

12.1. These General Terms and Conditions may be modified by the PROVIDER for which the latter will adequately inform all registered USERS of the service.

12.2. The PROVIDER and the CONSUMER agree that any addition and modification of these General Terms and Conditions will have effect on the CONSUMER after notification by the PROVIDER and if the CONSUMER does not state within 14 days that it rejects them.

12.3. The USER agrees that all statements made by the PROVIDER in connection with the modification of these General Terms of Use will be sent to the email address specified by the USER when registering for the use of the SERVICE. The USER of the SERVICE agrees that e-mails sent in accordance with this Article do not need to be signed by electronic signature in order to be effective against it.

12.4. USERS who use the Service without registration accept the new terms and conditions from the moment of use after their change, without explicit notice of the change.

 1. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES

13.1. The CONTRACT for providing the SERVICE is terminated:

13.1.1. upon expiration of the contract, according to the period of providing the SERVICE chosen by the USER;

13.1.2. with the termination of the registration of the USER for the use of the SERVICE;

13.1.3. upon termination and liquidation or bankruptcy of one of the parties to the CONTRACT;

13.1.4. by mutual agreement of the Parties in writing;

13.1.5. unilaterally with notice from either party in case of default of the other party;

13.1.6. in case of objective impossibility of one of the parties to the CONTRACT to fulfill its obligations;

13.1.7. upon seizure or sealing of equipment by public authorities;

13.1.8. in the cases of art. 8.2, 8.3 and 8.4 of these General Terms of Use;

13.2. The PROVIDER has the right, at its sole discretion, without notice, to unilaterally terminate the contract if it finds that the services provided are being used in violation of the present general conditions, the legislation in the Republic of Bulgaria and generally accepted moral norms.

 1. COMPLETENESS OF THE AGREEMENT

Any failure by DREAM STARS  ltd to exercise or enforce any right or provision of these General Terms and Conditions of Sale and Use shall not constitute a waiver of such right or provision. These Terms of Use, or any other rules of employment that we post on this Site or in connection with the SERVICE, constitute the entire agreement between the USERS and the PROVIDER and govern the use of all prior and present communications, proposals and agreements, oral or written, between the USERS and the PROVIDER (including, but not limited to, any previous version of the Terms of Use). Any ambiguity in the interpretation of these Terms and Conditions of Use shall not be construed to the detriment of the written party.

 1. BETTING TIPS

You must be over 18 years of age to gamble in the Republic of Bulgaria and it is your responsibility to ensure that gambling is legal in your jurisdiction. the team of Fulltips.net does not approve or tolerate illegal or underage gambling. Everything stated on the site is for information and entertainment purposes only and should not be used by CONSUMERS for commercial purposes.

Bet tips and bets on the site are not guaranteed. The forecasts and tips published by DREAM STARS ltd through the website Fulltips.net, are well intentioned and carefully researched, but are for entertainment and information purposes only. the team of Fulltips.net, and any affiliated company and / or third party shall have no liability whatsoever for any losses (tangible and intangible) incurred and / or loss of benefits on the part of the USERS.

All results of previous meetings and events are provided on a consultative basis only, and errors may occur as long as every possible effort and effort is made to ensure that the results are recorded and reported correctly. Feel free to contact us if you believe any of the information is incorrect and we will check as quickly as possible.

Bet only what you can afford to lose, and if you need help, information or advice, visit the Dependency Counseling Centers you have found in Bulgaria.

DREAM STARS ltd assumes no liability (material and / or intangible) and / or makes no warranty that the information in this application / website, such as event or meeting tips or betting tips, will guarantee you a profit. USERS should rely on these tips at their own risk and at their own expense.

All logos and photos of sports teams, public figures and locations remain the copyright of their license holders and are used for informational purposes only.

 1. ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMING OF INFORMATION

We are not responsible if the information available on this site is incorrect, incomplete or out of date. The content of this site is provided for informational and entertainment purposes only and should not be the sole source of information for consumers’ decision-making without consulting the more accurate, complete and up-to-date sources in advance. of information. If USERS decide to rely solely on the content of this site, they should be informed that they do so at their own expense and at their own risk.

This site may contain previous information. This past information is, by its nature, outdated and provided for information and entertainment purposes only. DREAM STARS ltd  reserves the right to change the content of this site at any time, but does not undertake any obligation to update the information on our site. USERS agree that it is their responsibility to keep track of site changes.

 1. USERS COMMENTS

If, at the request and / or request of DREAM STARS ltd, the CONSUMERS submit specific content (for example, for participation in competitions, games or other), and in cases where DREAM STARS ltd does not explicitly request, the CONSUMERS submit creative ideas, suggestions, plans or other elements, whether online, e-mailed, social media posts or otherwise (collectively “commented”), you, as a USER, grant us the right at any time and without limitation to edit, copy, publish , we distribute , we translate and otherwise use and in every media outlet any comment you send us.DREAM STARS ltd does not undertake to maintain the confidentiality of the comments and / or to pay compensation to a USER for the comment provided;

DREAM STARS ltd has the right, but not the obligation, to monitor, modify, or delete content that it considers in its sole discretion to be illegal, offensive, threatening, abusive, defamatory, pornographic, obscene, or otherwise objectionable, or that violates any intellectual property or these General Terms of Use of the SERVICE.

USERS are obliged to write comments that do not infringe the rights of third parties, including copyrights, trademarks, privacy, personality or other personal or property rights. In addition, USERS undertake that their comments will not contain unlawful, defamatory, offensive or obscene content, or that they contain computer viruses or other malicious software that may in any way interfere with the operation of the Service or any other linked website. USERS are not allowed to use a false email address or mislead the team of DREAM STARS ltd and / or third parties with respect to the source of their comments.

USERS are solely responsible for all comments they post, as well as their accuracy. DREAM STARS ltd assumes no responsibility or liability for any comments posted by USERS or published by other third parties.

 1. ERRORS, INACCURACIES and OMISSIONS

On our site or the SERVICE, there may be occasional information that may contain typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, prices, promotions, offers, delivery charges, delivery times and availability.

We reserve the right to correct any error, inaccuracy, omission, and change or update information or cancel orders if any information on the SERVICE or any other linked website is inaccurate and, at any time and without notice (including after you have made your order).

We are under no obligation to update, modify, or clarify information in the SERVICE or any other linked website, including, but not limited to, price information, unless required by law.

The set update or update date on the SERVICE or other linked website should not be taken into account in order to conclude that the information in the SERVICE or other linked website has been altered or updated.

 1. EXCLUSION OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee that the use of our SERVICE will be continuous, fast, secure or error free.

We do not guarantee that the results obtained through the use of the SERVICE will be accurate or reliable.

You agree that at any time, we may remove the SERVICE indefinitely or cancel the SERVICE at any time without notice to you.

You explicitly agree that your use of the SERVICE or your inability to use the SERVICE is at your own expense. THE SERVICE and all products and services provided through the SERVICE are provided (unless expressly stated otherwise by us) provided “as is” and “as available” for your use, without representation, without warranty and without any conditions , express or implied, including any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, durability, title to, and non-compliance with, or any other claims related in any way to the use of the SERVICE or any product, including, but not limited to, an error or omission in any Content or any loss or damage of any kind arising from or related to any use of the SERVICE or any content (or product ), posted, transmitted, or otherwise provided through the SERVICE, even if you have been advised that they may occur.

Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, our liability will be as limited as possible by law.

 1. OTHER TERMS

20.1. The eventual invalidity of any provision of these General Terms of Use will not invalidate the entire contract.

20.2. For the issues not settled in this contract, related to the implementation and interpretation of this contract, the effective legislation of the Republic of Bulgaria shall apply.

20.3. All disputes between the parties to this contract will be resolved by the competent court or the Consumer Protection Commission.

© 2022, DREAM STARS  ltd. All rights reserved.

By using this site you agree to the Terms of Use of the site. DREAM STARS ltd is not responsible for the content of the comments and materials posted by users on the server of DREAM STARS ltd. No part of the materials on this site may be reproduced and used without the express written consent of DREAM STARS ltd

 1. DEFINITIONS

21.1. Automatic bot – A program that uses network services designed for humans to perform automatic actions such as data processing.

21.2. Cookies – A small amount of information that the web server sends to the web browser, allowing the server to collect feedback from the browser.

21.3. Browser – A software application for accessing, presenting and reproducing information resources on the Internet through various types of data transfer protocols.

21.4. Screencast – a video recording of actions performed on a screen on a demonstration computer.

21.5. Web spider – a kind of automatic bot.

21.6. Website – A collection of related web pages, photos, video content, texts and / or other digital resources that are available under a common Unified URL (URL) on an IP based network.

21.7. Web beacons – files that allow a web site to collect information about the number of USERS who have visited it and to access their cookies.

21.8. Study materials – text, drawings, photographs, graphics, sketches, presentations, screen castes and other information provided to the USER by the PROVIDER for educational purposes as part of the training.

21.9. Hyperlink – an electronic link from one website to 1) other web pages on the same website, or 2) web pages part of another website. More specifically, hyperlink is the link between one page of a hypertext document to another.

21.10. RSS Feed – An XML file that appears on any web site pre-coded to display the latest headlines in a machine readable format.

21.11. Subscription – subscription to access the service.

21.12. Active Customers – All users who have access to the service.

21.13. GPWA Approved Private Member – The approval process involves an in-depth review of copyright, content, work practices and more, engaging all its members to work ethically. Membership includes in-depth controls to ensure that the applicant is fully committed to upholding the highest standards in the industry and adhering to a strict code of conduct.

21.14 Statistics – Archive of some of the football predictions from the Service, in particular the Super VIP subscription

21.15 User – any legally competent local and / or foreign individual who uses the services provided by DREAM STARS ltd and who has entered the e-mail address or accessed the Fulltips.net website, sub-pages or website by redirecting from another website.

21.16 Provider is DREAM STARS ltd for the services it provides to USERS through the administration and maintenance of the website Fulltips.net

21.17 Service – these are all services provided by DREAM STARS ltd through the Internet site Fulltips.net

 1. PERSONAL DATA

22.1 CONSUMERS should familiarize themselves with the PRIVACY POLICY.

These General Terms and Conditions are approved by a decision of the sole owner of the capital of DREAM STARS ltd and enter into force for all USERS, as of September 01.12. 2022.


A Payment Gateway must be set up before any payments will be processed.